Metodik

Erbjudande

Vi utvärderar uppdragsgivarens erbjudande utifrån ett kundperspektiv. Vilket värde och vilken nytta ger det kunden? I utvärderingen tillför vi även analys av försäljningsstatistik samt enkäter och intervjuer med kunder och medarbetare.

När vi värdesatt erbjudandet utvärderar vi hur värde och nytta kommuniceras med kunden. Även här har vi ett uttalat kundperspektiv. Vårt uppdrag resulterar i en presentation av analys och förbättringsförslag. Självfallet medverkar vi i genomförande av förslaget om vår kund så önskar.

Samverkan

Vår utvärdering bygger på en holistisk syn på vårt kundföretags arbetsflöde från första kontakt med en tänkbar eller etablerad kund till hur man i affärsuppföljningen tar vara på de erfarenheter man gjort för att förbättra relationen och affären med kunden. Även här tar vi fasta på försäljningsstatistik, enkäter och intervjuer med kunder och medarbetare.

Vi granskar även processer och rutiner i samverkan med kunderna. Utfallet analyseras och utgör grunden för vårt förslag på hur företagets kundsamverkan kan förbättras. Även här medverkar vi i genomförande av förslaget om vår kund så önskar.

Process

QualitySales har utvecklat i grunden generiska arbetsprocesser som alltid i någon omfattning anpassas till kundföretagets behov. Samtliga projekt inleds med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst arbetsmöte där syftet är att skapa förståelse för kundföretagets interna och externa förutsättningar, viktiga mål, samt väsentliga möjligheter och utmaningar.

Baserat på detta inledande arbetsmöte tar vi fram ett förslag som i detalj beskriver såväl arbetssteg som metoder och modeller och förväntade effekter.

Försäljning är hela företagets angelägenhet

När vi har utvecklat våra processer har vi gjort det med utgångspunkt från vår bestämda uppfattning om att intäktsgenerering är hela företagets angelägenhet, att förändringar sker allt snabbare och att en förutsättning för att lyckas är att man på djupet förstår sina kunders uppfattning om vad som skapar värde för dem.

Vi utgår alltid från ägarmål och målet med våra projekt är alltid att VD och bolaget ska lyckas genom att säkerställa att ägarmålen nås. Gemensamt för våra processer, oavsett vilken tjänst som köps, är att de är tids- och kostnadseffektiva och att de bygger på ett utifrån och in tänk.

Ledarskapsorientering

I våra uppdrag möter vi ofta kundföretag med en uttalad utmaning i hur verksamheten organiseras, leds och styrs. Utmaningarna kan bestå i bristande intern kommunikation kring mål och strategi, bristande respekt för överenskommet arbetssätt eller bristande respekt för eller svag styrning av verksamheten mot uppsatta mål på olika nivåer.

Vår metodik bygger på att kundföretagets organisation, ledning och styrning samt rapportering och uppföljning har kundfokus. Utifrån den uppfattningen utvärderar vi om kundföretagets organisation ger effektiv och produktiv samverkan med kunden, om ledningen och styrningen av verksamheten garanterar värde och nytta för kunderna samt att kundperspektivet i affärsuppföljningen rapporteras och möjliggör ständiga förbättringar.