SAMVERKAN

Vår utvärdering bygger på en holistisk syn på vårt kundföretags arbetsflöde från första kontakt med en tänkbar eller etablerad kund till hur man i affärsuppföljningen tar vara på de erfarenheter man gjort för att förbättra relationen och affären med kunden. Även här tar vi fasta på försäljningsstatistik, enkäter och intervjuer med kunder och medarbetare.

Vi granskar även processer och rutiner i samverkan med kunderna. Utfallet analyseras och utgör grunden för vårt förslag på hur företagets kundsamverkan kan förbättras. Även här medverkar vi i genomförande av förslaget om vår kund så önskar.