LEDARSKAPSORIENTERING

I våra uppdrag möter vi ofta kundföretag med en uttalad utmaning i hur verksamheten organiseras, leds och styrs. Utmaningarna kan bestå i bristande intern kommunikation kring mål och strategi, bristande respekt för överenskommet arbetssätt eller bristande respekt för eller svag styrning av verksamheten mot uppsatta mål på olika nivåer.

QS metodik bygger på att kundföretagets organisation, ledning och styrning samt rapportering och uppföljning har kundfokus. Utifrån den uppfattningen utvärderar vi om kundföretagets organisation ger effektiv och produktiv samverkan med kunden, om ledningen och styrningen av verksamheten garanterar värde och nytta för kunderna samt att kundperspektivet i affärsuppföljningen rapporteras och möjliggör ständiga förbättringar.